Governance

Sibelga is eigenlijk een groep die uit 3 niveaus bestaat.

Dankzij die structuur kunnen we een onderscheid maken tussen de gereguleerde en de niet-gereguleerde activiteiten, een statuut van gespecialiseerde intercommunale aanhouden voor Sibelga en haar holding, en de arbeidsvoorwaarden behouden die noodzakelijk zijn voor ondernemingen van het industriële type. Het feit dat dezelfde personen de mandaten van bestuurder op de 3 groepsniveaus gelijktijdig uitoefenen, maakt een coherent beheer van de groep en een efficiënte controle mogelijk.

1. DE STRUCTUUR VAN DE SIBELGA-GROEP

De Sibelga-groep werkt met inachtneming van het specialiteitsbeginsel dat op de intercommunales van toepassing is. De activiteiten van de Sibelga-groep zijn geconcentreerd op het beheer van de elektriciteits- en gasnetten, de openbaredienstverplichtingen in verband met die netten en de energiediensten bestemd voor de openbare besturen.

De groep is in 3 niveaus gestructureerd:

  • Interfin: intercommunale die een holdingfunctie uitoefent;
  • Sibelga: intercommunale die de functie vervult van beheerder en eigenaar van de Brusselse distributienetten;
  • BNO (Brussels Network Operations) en Metrix: privaatrechtelijke coöperatieve vennootschappen, werkgevers van alle personeelsleden die actief zijn in de Sibelga-groep.

Sibelga is bovendien aandeelhouder van Atrias, het platform voor de uitwisseling van marktgegevens dat werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met alle andere Belgische netbeheerders.

Sibelga Rapport Annuel 2019 Governance

De rol van Interfin als holding

Interfin houdt de participatie van de gemeenten in Sibelga en de Brusselse participaties in Elia en Fluxys, de federale ondernemingen voor de transmissie van elektriciteit en gas. Ze houdt ook de geringe ‘historische’ participaties in de maatschappijen Engie, Suez-Environnement en NRB.

Interfin verzekert een ‘smoothing’ van de dividenden toegekend aan de gemeenten op basis van het financieel resultaat van de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden en draagt bij tot een doeltreffend financieel beheer van de groep.

Ze ondersteunt de activiteiten voor de diensten ten gunste van de gemeenten (aankoopcentrale, begeleiding inzake energiebesparende werken enz.).

De rol van Sibelag als netbeheerder

De activiteit van Sibelga is beperkt tot het distributienetbeheer voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Daaronder vallen eveneens de openbaredienstverplichtingen die bij ordonnantie zijn opgelegd, zoals het beheer van de gemeentelijke openbare verlichting.

Die activiteiten worden gereguleerd door de regulator Brugel binnen een kader dat bij ordonnantie is vastgelegd. De regulering heeft betrekking op de tarieven, de kwaliteit van de diensten en de compatibiliteit van de structuren en de houding t.o.v. de goede marktwerking.

Om gekruiste subsidiëring tussen activiteiten te vermijden, is het wenselijk dat de gereguleerde activiteit van de distributienetbeheerder uitsluitend gebeurt in een gesloten perimeter, en dat één enkele onderneming instaat voor die activiteit, die losstaat van de financiële activiteiten van Interfin.

De rol van BNO als werkgever van het personeel van de groep

Toen Sibelga in 2006 het grootste deel van de operationele activiteiten inzake netbeheer van Electrabel overnam, nam ze eveneens het personeel van die onderneming over onder de regeling van een contractuele continuïteit (CAO 32bis). Het bleek noch mogelijk, noch wenselijk om de regeling te wijzigen van het personeel van de sector dat onder het paritair comité nr. 326 valt, van wie de werkgever een privaatrechtelijke onderneming moest zijn.

Deze situatie wordt gerechtvaardigd door het akkoord dat gesloten werd met Electrabel. Daarnaast is het ook een doeltreffende oplossing gebleken om het industriële karakter van het Sibelga-beheer te behouden en de nodige technische competenties aan te trekken.

Om die reden is BNO tegenwoordig de werkgever van de personeelsleden van de groep. Het gaat om ± 1 030 personen.

2. DE GOVERNANCE VAN DE GROEP

Om een coherent beheer van de groep en een effectieve controle te verzekeren, werden verschillende structurele maatregelen genomen in het kader van de statuten van die maatschappijen of de besluiten van de Raad van bestuur. Dat brengt het volgende met zich:

  • Dezelfde bestuurders (28) zetelen in de Raad van bestuur van Interfin en van Sibelga;
  • Dezelfde 7 bestuurders (gekozen uit de 28 bestuurders) vormen het Bestuurscomité van Sibelga, het Bureau van Interfin en de Raad van bestuur van BNO.
  • Enkel het mandaat van bestuurder van Sibelga en Interfin en van lid van het Bestuurscomité van Sibelga en het Bureau Interfin wordt vergoed.
  • De vergoeding gekoppeld aan de mandaten in de maatschappijen waarin een participatie wordt aangehouden, komt Interfin toe.
  • Het bedrag van de vergoedingen wordt jaarlijks, individueel en nominatief ter kennis gebracht van de gewestelijke autoriteiten.
Sibelga Rapport Annuel 2019 Governance